Regulament oficial al campaniei "5 ani fără griji!" cu condiţiile de garanţie

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promoţionale ”5 ani fără griji” este ELECTROLUX ROMÂNIA S.A., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, România, cod unic de înregistrare RO2385817, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (în continuare „Electrolux România” și/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei și va aduce la cunoștinţa publicului modificările operate, prin postarea acestora pe pagina de promoţii de pe www.electrolux.ro.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiţia înștiinţării prealabile a participanţilor prin intermediul paginii de promoţii de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară în toate magazinele care comercializează atât online, cât și offline, electrocasnice Electrolux importate de Electrolux România SA. Lista completă a produselor aflate în Campanie se regăsește în Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplică produselor resigilate sau second hand.

 

3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea condiţiilor în care clienţii beneficiază de o perioada de 5 (cinci) ani garanţie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux aflate în promoţie, astfel cum acestea sunt identificate în Anexa nr.1 din Regulament și pe site-ul www.electrolux.ro, secţiunea Promoţii.

În înţelesul prezentului Regulament, noţiunea „5 ani garanţie” semnifică garanţia legală de conformitate menţionată în certificatul de garanţie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adaugă o perioadă de garanţie comercială de 3 (trei) ani.

 

4. NOŢIUNI ȘI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, noţiunile de „garanţie legală de conformitate; garanţie comercială și extragaranţie” vor avea urmatoarele înţelesuri și vor cuprinde următoarele noţiuni:

4.1. Garanţia legală de conformitate stabilită conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora – care semnifică „protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”.

4.2. Garanţia comercială care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiilor asociate acestora, semnifică „orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”.

4.3. Extragaranţia care semnifică întreaga perioadă de timp acordată de către Organizator cu titlu de garanţie comercială. De asemenea, dacă în cuprinsul prezentului Regulament sau în comunicările privind prezenta Campanie, se va regăsi termenul de “extragaranţie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu noţiunea de „garanţie comercială”, astfel cum aceasta din urmă este definită în cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora, și prevazută în cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. CONDIŢIILE GARANŢIEI COMERCIALE

5.1. Conţinutul garanţiei comerciale (extragaranţia de 3 ani):

Consumabilele nu sunt acoperite de această garanţie.

Nu se oferă garanţie comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucţiunilor de folosire, curăţare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor din reţea, contaminării cu insecte, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau cu praf fin provenit din operaţiunile de zugrăvit și șlefuit, sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

5.2. Modalităţi de remediere:

Prezenta garanție comercială dă dreptul consumatorului să beneficieze de repararea produsului, iar în cazul în care repararea nu este posibilă, de înlocuirea lui. 

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

Asigurarea garanţiei se va face prin prezentarea produsului defect la un centru de service autorizat. Costurile de transport către și de la unitatea de service nu sunt acoperite de această garanţie.

5.3. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează în perioada garanţiei comerciale se va face prin repararea acestuia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare calculate de la data semnării procesului verbal privind predarea produsului neconform centrului de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungește termenul de garanţie comercială și curge din momentul prezentării produsului la unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. În cazul în care o reparaţie nu este posibilă sau se depăsește termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi înlocuit cu unul identic sau unul similar ca funcţii și caracteristici, dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux România. Garanţia comercială încetează la înlocuirea produsului neconform cu produs nou, în cazul în care înlocuirea se produce în perioada de extragaranţie. În cazul în care un produs trebuie înlocuit în perioada de garanţie legală, acesta va beneficia și de acordarea garanţiei comerciale (extragaranţie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie legală care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă opţiunea de rambursare a preţului plătit de către consumator pentru produsul iniţial.

5.4. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul în condiţiile garanţiei comerciale:

Prin prezentarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. În această situaţie, consumatorul are obligaţia să prezinte/să pună în colet următoarele:

i. produsul defect;

ii. dovada de achiziţie de la comerciant

iii. dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul de 5 ani garanţie primit pe email conform prezentului Regulament și care confirmă înscrierea produsului în campania de 5 ani garanţie. Certificatul de 5 ani garanţie trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând împreună cu termenii și condiţiile garanţiei, certificatul de garanţie comercială.

iv. în cazul în care produsul a fost înlocuit în perioada de garanţie legală de conformitate, clientul trebuie să păstreze nota de înlocuire pentru a certifica achiziţia iniţială.

 

6. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la 10 iulie 2020 ora 00:00:00 și se va încheia la 31 decembrie 2020 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achiziţie efectuată dupa 31 decembrie 2020 ora 24:00:00 nu va fi luată în considerare de Organizator și nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limită de înregistrare a achiziției în vederea primirii garanţiei de 5 ani la aspiratoarele Electrolux cu sac și fără sac este de maximum 30 de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului.

Dovada achiziţiei o va reprezenta exclusiv factura de achiziţie și/sau bonul fiscal, pe care vor fi menţionate expres data achiziţiei, nume vânzător, nume cumpărător, cod produs achiziţionat, alături de imaginea plăcuţei de identificare a produsului achiziţionat.

 

7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice majore, rezidente în România și care achiziţioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux România SA.

 

8. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adresează doar produselor marca Electrolux, din categoria aspiratoare cu sac și fără sac. Lista completă a codurilor produselor aflate în Campanie se regăsește în Anexa nr. 1 și pe site-ul www.electrolux.ro, secţiunea Promoţii. Produsele care nu se regăsesc în listă (ca și cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a adăuga noi produse la lista menţionată, în cazul în care, pe perioada Campaniei, au loc lansări de noi produse în categoria deja existentă în Campanie. Noile produse adăugate vor face subiectul unei noi anexe și vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro, secţiunea Promoţii.

 

9. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie să efectueze următorii pași:

 1. Să achiziţioneze, în perioada Campaniei, un aspirator cu sac sau fără sac marca Electrolux aflat în Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux România SA
 2. Să înregistreze achiziţia direct pe site-ul electrolux.ro în secţiunea Promoţii, în cadrul campaniei 5 ani fără griji”
 3. Să încarce pe site imaginea facturii de achiziţie/bonului fiscal, precum și a plăcuţei de identificare a produsului cumpărat. Imaginile încărcate trebuie să fie în format jpg sau pdf și nu mai mari de 200kB
 4. În momentul înregistrării, să treacă datele sale complete: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail.

 

În termen de 20 de zile lucrătoare de la trimiterea tuturor informaţiilor solicitate (înregistrare produs, dovadă achiziţie, respectarea celorlalte condiţii de participare) și validarea înregistrării, dacă îndeplinește toate condiţiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite către participant, prin email, un Certificat de 5 ani garanţie, pentru fiecare produs achiziţionat și înregistrat în campanie.

Participanţii la această Campanie au dreptul să achiziţioneze unul sau mai multe produse aflate în Campanie.

În cazul neînregistrării produsului în termenul de maximum 30 de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garanţia comercială de 3 (trei) ani, însă va rămâne valabilă garanţia legală de conformitate de 2 ani, de la data achiziţionării produsului respectiv, conform certificatului de garanţie primit la achiziţionarea produsului.

Respectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile și în cazul garanţiei comerciale de 3 (trei) ani.

Pierderea certificatului ce atestă cei 5 ani garanţie transmis de către Organizator, va determina pierderea dreptului la garanţia comercială de 3 (trei) ani.

Pentru a beneficia de condiţiile garanţiei comerciale, participantul trebuie să păstreze certificatul de garanţie original, certificatul ce atestă cei 5 ani de garanţie transmis de Organizator precum şi documentul fiscal de achiziţie a produsului pe toată perioada celor 5 (cinci) ani de garanţie pentru a servi ca dovadă a achiziţiei produsului în perioada Campaniei și a înregistrării produsului în Campanie.

 

10. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. a achiziţionat în perioada Campaniei un aspirator cu sac sau fără sac marca Electrolux, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux România SA
 2. a înregistrat achiziţia pe site-ul electrolux.ro, în secţiunea Promoţii, în cadrul campaniei “5 ani fără griji” nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data achiziţiei produsului
 3. în momentul înregistrării a încărcat pe site imaginea facturii de achiziţie/bonului fiscal, precum și a plăcuţei de identificare a produsului cumpărat
 4. a furnizat datele de contact corecte și complete (nume, prenume, email și număr de telefon)

 

va primi prin email, în 20 zile lucrătoare, dupa parcurgerea tuturor pașilor menţionaţi mai sus, un Certificat de 5 ani garanţie pentru fiecare produs achiziţionat și înregistrat în Campanie.

Lista completă a produselor aflate în Campanie este prezentată în Anexa nr. 1, parte integrantă a acestui Regulament și pe site-ul www.electrolux.ro secţiunea Promoţii.

 

11. CONDIŢII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

 1. Să îndeplinescă condiţiile de la Secţiunea 6 a prezentului Regulament;
 2. Să achiziţioneze în perioada Campaniei cel puţin un produs aflat în prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux  importate doar de Electrolux România SA;
 3. Să înregistreze achiziţia pe site-ul www.electrolux.ro, secţiunea Promoţii, în cadrul campaniei “5 ani fără griji” nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data achiziţiei, făcând totodată și dovada achiziţiei, în conformitate cu cerinţele din prezentul Regulament. Dovada achiziţiei o constituie factura fiscală și/sau bonul fiscal pe care să fie menţionate expres data achiziţiei, numele vânzătorului, nume cumpărător, codul produsului cumpărat, precum şi imaginea plăcuţei de identificare a produsului cumpărat.

Participanţii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii în următoarele cazuri:

 

12. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea în cazul în care:

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux România S.A., acţionând în scopul prezentei Campanii în calitate de operator de date, va comunica această Notă de informare în format prescurtat (în continuare „Notă de informare”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (în continuare „Prelucrarea”) informaţiilor de orice fel (de pildă numele, numărul de telefon, cod produs achiziţionat etc.) despre dumneavoastră (în continuare „Date cu caracter personal”), în legatură cu participarea dumneavoastră la Campanie.

Pentru scopul Prelucrării menţionat mai jos, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră prin înscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, cod produs achiziţionat, factura de achiziţie/bon fiscal (poză), magazin, plăcuţă identificare produs cumpărat (poză).

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă sau impusă de legislaţia aplicabilă, în scopul înscrierii dumneavoastră ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse în baza de date Electrolux în vederea validării înscrierii și atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastră, vă putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări în scop de marketing direct, ce conţin informaţii despre produsele și campaniile Electrolux România SA.

Una dintre cerinţele esenţiale ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie să aibă un temei legal. Electrolux România SA prelucrează Datele dumneavoastră cu caracter personal bazându-se pe următoarele temeiuri legale:

Pentru desfășurarea în condiţii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal către împuterniciţii noștri, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux România SA, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele nostru și numai în conformitate cu instrucţiunile noastre, ori pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale acestora. Electrolux România SA va păstra controlul asupra Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în relaţia cu respectivii împuterniciţi, dar și cu terţii, în special pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesării de către terţi, cât și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii intenţionate. Aceste măsuri sunt revizuite periodic și adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux România SA transferă Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara ţării în care vă aflaţi, în principiu în cadrul UE/SEE. Nu este exclus totuși, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal să fie localizaţi în ţări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protecţie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locaţiile care nu se află în Europa ale societăţilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflaţi în afara SEE sunt certificaţi conform acordului de confidenţialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în ţări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizaţiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informaţiilor personale și a documentelor electronice), Elveţia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]). În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor (Art. 45 GDPR). Încheind contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, am determinat faptul că toţi ceilalţi destinatari aflaţi în afara SEE oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor pentru Datele dumneavoastră cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaţionale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv către afiliaţii noștri din afara SEE) fac obiectul cerinţelor de transfer stipulate de legislaţia aplicabilă.

Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislaţia aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidenţele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteţi fi identificat în baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, în principiu, șterse la 10 ani de la data încheierii Campaniei sau mai mult, dacă acest termen de păstrare este impus de lege.

În baza condiţiilor prevăzute de legislaţia aplicabila (GDPR), aveţi următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: Aveţi dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora. Informaţiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveţi dreptul de a obţine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcţie de scopul Prelucrării, aveţi dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.

c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveţi dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.

d) Dreptul la restricţionare: Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveţi dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveţi dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţ fără obiecţii din partea noastră.

f) Dreptul de a obiecta: Aveţi dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastră, în orice moment, faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveţi dreptul la obiecţie și vi-l exercitaţi, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalităţile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislaţiei naţionale aplicabile privind protecţia datelor. Electrolux România SA, în calitate de operator, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

De asemenea, aveţi dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să adresaţi orice întrebări la adresa sediului Electrolux România SA, situat în B-dul. Traian nr. 23-29, Satu Mare, România sau la divizia vânzări, situată în B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, București, România. 

 

14. TAXE ȘI CHELTUIELI

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei cum ar fi:

 

15. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

16. LITIGII

Regulamentul și regulile de desfășurare ale Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Tip Produs

PNC

Model ID

Aspirator cu sac

900258230

EEG41IW

Aspirator cu sac

900258231

EEG41CB

Aspirator cu sac

900258233

EEG42EB

Aspirator cu sac

900258232

EEG43WR

Aspirator cu sac

900258304

EEG43IGM

Aspirator cu sac

900258375

EPF62IS

Aspirator cu sac

900940449

EPF62IS

Aspirator cu sac

900258403

EPF6ANIMAL

Aspirator cu sac

900940456

EPF6ANIMAL

Aspirator cu sac

900258493

PD82-4MB

Aspirator cu sac

900401102

PD82-4MB

Aspirator cu sac

900258498

PD82-ANIMA

Aspirator cu sac

900401107

PD82-ANIMA

Aspirator cu sac

900401203

EUSC62-DB

Aspirator cu sac

900940464

ESP73RR

Aspirator cu sac

900940470

ESP75BD

Aspirator cu sac

900940603

PD91-4RR

Aspirator fără sac

900258314

EC41-2SW

Aspirator fără sac

900258317

EC41-4T

Aspirator fără sac

900258320

EC41-6DB

Aspirator fără sac

900258321

EC41-ANIM

Aspirator fără sac

900258343

ECC21-2IW

Aspirator fără sac

900258348

ECC21-4SB

Aspirator fără sac

900258531

PC91-6MG

Aspirator fara sac

900279244

PC91-6MG

Aspirator fără sac

900258445

PC91-ALRG

Aspirator fără sac

900279219

PC91-ALRG

Aspirator fără sac

900274275

ESPC71DB

Aspirator fără sac

900274276

ESPC72RR

Aspirator fără sac

903151680

ESC61LR