REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Adrian Nartea și Electrolux te premiază cu un aspirator vertical Seria 800”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

 • Organizatorul Campaniei promotionale “ Adrian Nartea și Electrolux te premiază cu un aspirator vertical Seria 800” (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este compania Electrolux Romania S.A cu sediul social in Mun. Satu Mare, Calea Traian 23-29, jud. Satu Mare, Punct de lucru în Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, București, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1/1990, Cod Unic de Inregistrare RO2385817 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Campania “Adrian Nartea și Electrolux te premiază cu un aspirator vertical Seria 800 se desfasoara prin intermediul agentiei GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO 10596424, reprezentata prin Roxana-Costina Dascălu, Director General, care are si calitatea de imputernicit al Organizatorului (denumita in cele ce urmeaza, „Imputernicit al Organizatorului” sau „Agentia”).

 

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui Participant, pe pagina de Instagram: https://www.instagram.com/adinartea/ precum si pe pagina Organizatorului din cadrul website-ului: sau la adresa: https://www.electrolux.ro/local/promotions/concurs-purificator-AdrianNartea/

 

2.3 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi oricand Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la prezentul Regulament care vor fi comunicate catre public prin publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.electrolux.ro, precum si printr-o solicitare adresata Organizatorului la pagina de Contact, din cadrul website-ului: https://www.electrolux.ro/support/contact-us/.

 

2.5 Respectarea modului de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru Participanti. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

2.6 Participantii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe/opri oricand desfasurarea prezentei Campanii si de a modifica oricand perioada de valabilitate a acesteia mentionata mai sus, daca, oricand pe durata Campaniei, activitatea Organizatorului va fi inchisa sau restrictionata in orice mod, din cauza schimbarilor legislative si/sau masurilor stabilite de catre autoritatile publice pe plan local si/sau national, in functie de evolutia restrictiilor legale in contextul pandemiei COVID-19, pe fondul instituirii starii de alerta sau, dupa caz, a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, care sa conduca la modificarea prezentului Regulament.

 

2.7 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online, prin intermediul urmatoarei pagini de Instagram: https://www.instagram.com/adinartea/, (denumita, in continuare, ”Pagina de Instagram a Campaniei”),  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

3.2 Campania se desfasoara in perioada 9.04.2023 ora 12:00, ora Romaniei – 17.04.2023, ora 18:00, ora Romaniei (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.

 

3.4 Campania nu este sponsorizata, asociata, administrata si nu are nicio legatura cu platforma Instagram (www.Instagram.com). Informatiile date de Participant, furnizate pe pagina de Instagram vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament. Platforma Instagram nu are niciun fel de raspundere sau implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestei Campanii. Participantii la Campanie inteleg ca informatiile furnizate de catre ei sunt destinate Organizatorului. Informatiile pe care Participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie, urmeaza a fi adresate Organizatorului printr-o solicitare adresata acestuia pe pagina de Contact, din cadrul website-ului: https://www.electrolux.ro/support/contact-us/.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, pe teritoriul Romaniei, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

 

4.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respecta conditiile Sectiunii 4.1;
 • Angajatii Organizatorului, Electrolux Romania SA.
 • Angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei (de ex., nelimitativ, Imputernicitii Organizatorului)
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.2.

 

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea intregului prejudiciu cauzat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. Refuzul de a furniza datele corecte necesare inscrierii in Campaniei are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorului desemnat. Astfel, in cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre Participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati fata de Participanti.

4.5 Participarea la Campanie trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.

4.6 Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie la Campanie trebuie sa respecte prevederile prezentului Regulament, incluzand perioada si dreptul de participare.

 

5.2. Conditii privind inscrierea in Campanie

5.2.1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 • Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe instagram.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);
 • Participantul trebuie sa raspunda in sectiunea de comentarii din cadrul postarii dedicate Campaniei de pe Pagina de Instagram: https://www.instagram.com/adinartea/  la cerinta: Câți metri pătrați acoperă aspiratorul Seria 800 dintr-o singură încărcare?
 • Participantul trebuie sa realizeze inscrierea in Campanie de pe un cont de Instagram personal, public. Participantul este identificat prin intermediul contului de Instagram utilizat pentru inscrierea in Campanie.
 • Participantul trebuie să urmărească conturile @ElectroluxRomania și @AdiNartea pe Instagram, să distribuie în „Povestea Mea” postarea de concurs cu tag la @ElectroluxRomania și să răspundă întrebării de concurs.

 

5.2.2. Fiecare Participant declara ca raspunsul sau potrivit art. 5.2.1, punctul (iv) ii apartine, ca reprezinta creatia sa originala si ca aceasta nu incalca alte drepturi de autor. In eventualitatea unor pretentii din partea unor terte parti, Participantul declara si garanteaza ca va raspunde in mod direct fata de acestia, absolvind Organizatorul sau Imputernicitul de orice raspundere. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care Participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile virtuale dedicate Campaniei. De asemenea, Participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile virtuale dedicate Campaniei.

5.2.3. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul materialelor postate transmise altor membri ai Instagram Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile Instagrampentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, Participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din Campanie materialele transmise de Participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.

5.2.4. Inscrierile care nu respecta conditiile de mai sus si prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate in considerare si vor fi eliminate.

5.2.5. Paginile de Instagram ale Campaniei sunt moderate, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/Participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Campaniei.

 

5.2.6. Va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care:

 • include continut licentios, imoral sau antisocial;
 • contine detalii defaimatoare, indecente, sensibile din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • contine amenintari catre o terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, promoveaza discriminarea pe baza de dizabilitati fizice sau de varsta, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale unei terte persoane, firme sau entitate si incalca legislatia si reglementarile aplicabile;
 • contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate;
 • contine aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • contine mesaje adresate minorilor;
 • face referire la minori;
 • nu respecta tematica Campaniei asa cum este descrisa in cadrul postarii de anuntare a Campaniei;
 • incalca orice alta prevedere din prezentul Regulament;
 • este efectuata in afara perioadei Campaniei, mentionata la sect. 3.2, de mai sus.

 

5.2.7. Inscrierile care nu respecta conditiile de mai sus si prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate in considerare si vor fi eliminate.

 

5.2.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

 

5.2.9. Participantii au obligatia de a urmari anuntarea Castigatorilor si de a transmite datele personale solicitate pentru acordarea premiului castigat, conform mentiunilor din Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor si din Sectiunea 8. Validarea si publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiilor.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei, se va acorda urmatorul premiu:

6.2 Valoarea totala cumulata a premiilor este de 1594,6 lei (TVA inclus) conform graficului de mai jos.

 

Nr crt

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI (TVA inclus)

Valoare totala LEI (TVA inclus)

 

1

 

 

1

1594,6

1594,6

TOTAL

1594,6

 

6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor castigate. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premiul castigat sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

6.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum un singur premiu ce consta intr-un Aspirator Vertical cu Acumulatori Electrolux Seria 800 indiferent cate inscrieri realizeaza la postarea dedicata Campaniei de pe Pagina de Instagram a Campaniei, conform art. 5.2.

 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile acordate in cadrul Campaniei vor fi alocate in mod aleator de catre Agentie, prin site-ul https://random.org/. Acesta va avea in vedere doar inscrierile valide din cadrul postarii dedicate Campaniei ce a fost urcata pe profilul personal de Instagram. Extragerea va avea loc in maximum 3 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.

 

7.2 Se va desemna 1 castigator, care va castiga 1 x Aspirator Vertical cu Acumulatori Electrolux Seria 800 in urma scanarii in aplicatia www.random.org. Pentru castigator se va extrage extra 1 rezerva.

 

7.3 Ulterior desemnarii castigatorilor, acestia vor fi anuntati printr-un comentariu in cadrul postarii dedicate Campaniei sau printr-un Instagram Story dedicat Campaniei pe Pagina de Instagram a Campaniei, iar castigatorul are obligativitatea sa contacteze organizatorul printr-un mesaj privat scris pe pagina https://www.instagram.com/electroluxromania/ in urma desemnarii.

 

7.4. Premiile vor fi acordate castigatorilor Campaniei in baza unui proces-verbal de predare-primire semnat in 2 (doua) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru castigator. Din acel moment Organizatorul este eliberat de orice obligatie, nascuta in temeiul prezentului Regulament, fata de participantul castigator.

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

 

8.1 Ulterior anuntarii castigatorilor, acestia au la dispozitie 2 zile lucratoare pentru a raspunde la mesajul transmis de Organizator pe Instagram sau pentru a-l contacta, prin mesaj privat, si de a trimite toate detaliile necesare trimiterii premiului castigat.

 

8.2 Castigatorii sunt validati doar daca respecta prevederile prezentului Regulament si ofera datele necesare acordarii premiului: nume, prenume, data nasterii, adresa de email, serie, numar si copie carte de identitate, adresa de livrare, si numar de telefon. Aceste date vor fi prelucrate conform prevederilor Anexei 1 la prezentul Regulament.

Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

 

8.3 Ulterior desemnarii castigatorului, reprezentantii Organizatorului vor realiza toate demersurile necesare validarii, precum si acordarii premiului catre acesta, in termen de maximum 30 de zile de la data validarii Castigatorului. Castigatorul trebuie sa transmita datele necesare validarii conform art. 8.1 si art. 8.2.

 

8.4 Dupa validarea castigatorilor, premiile vor fi trimise catre acestia prin curierat.  

 

8.5 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, devin aplicabile prevederile incidente din art. 8.2. de mai sus.

 

8.6 Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant prin mesaj, la pagina de Contact, din cadrul website-ului: https://www.electrolux.ro/support/contact-us/, catre Organizator. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

8.7 Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare suplimentara legata de prezenta Campanie, cu exceptia conexiunii la internet pentru a afla despre Campanie de pe contul de Instagram al Organizatorului: https://www.instagram.com/electroluxromania/.

 

SECTIUNEA 9. ANULAREA PREMIILOR SI DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

9.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiilor din cauza unor situatii neprevazute. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

 

9.2 Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru Participanti.

 

9.3 In cazul anularii alocarii premiilor, vor fi postate notificari adecvate pe Pagina de Instagram https://www.instagram.com/electroluxromania/

 

9.4 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, pe care il suporta Agentia. Agentia calculeaza impozitul aferent acestor premii, il retine si vireaza la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte eventuale taxe, cheltuieli, obligatii de orice alta natura sunt in sarcina exclusiva a Cartigatorilor.

 

10.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a Castigatorilor.

 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

 

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

 

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Eventualele dispute legate de contul de Instagram/numarul de telefon/adresa de e-mail/ adresa de livrare inscrise in Campanie;
 • Pierderea premiilor castigate;
 • Defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila/furnizorilor de servicii de internet aparute pe durata Campaniei;
 • Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
 • Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
 • Situatiile in care numarul de telefon furnizat nu poate fi apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare nu se poate contacta Participantul la Campanie;
 • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care Participantii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator;Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului/telefonului mobil de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer/telefon, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/telefonului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei);
 • Oricare dintre circumstantele de mai jos:
 • informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor website-ului, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei;
 • dificultatilor tehnice si/sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefunctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe website, in special, sau de ambele tipuri de probleme si / sau defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie;
 • unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie.

Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile publice, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei,

valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

 

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea, participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. Participantii vor suporta toate si oricare costuri de folosire a retelelor de telefonie/Internetului aferente inscrierii si participarii in Campanie.

 

11.5 In cazul in care Organizatorul constata, ulterior inmanarii premiului, ca Participantii castigatori nu au indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a-i invalida (cu consecinta neinmanarii premiului), respectiv de a cere repunerea in situatia anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja inmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator, daca este cazul. In aceste circumstante, Organizatorului nu ii va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.  

 

11.6 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior incheierii acestei Campanii.

 

11.7 Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Castigatorilor premiilor Campaniei, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de frauda de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante necesare inscrierii la Campanie, precum si validarii si acordarii Premiilor.

 

11.8 Acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti sunt in responsabilitatea exclusiva a acestora si considerate de catre Organizator drept reale, corecte si complete.

 

11.9 Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

11.10 Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la  premiile acordate in baza prezentului Regulament, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

 

11.11 Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio reclamatie, de orice natura, referitoare la niciunul dintre premiile Campaniei legate de calitatea acestora.

 

11.12 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra niciunuia dintre premiile Campaniei, ulterior predarii acestora catre Castigatori. Toate litigiile referitoare la drepturile de proprietate a oricaruia dintre aceste premii nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiile Participantilor desemnati Castigatori, care respecta prevederile prezentului Regulament. Din momentul primirii premiilor de catre Castigator, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

 

 • Organizatorul:
 • nu este raspunzator pentru nicio deficienta, de nicio natura si nici pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiului;
 • este exonerat de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti/Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

nu este raspunzator pentru interventiile neautorizate asupra oricaruia dintre premiile castigate, nerespectarea intsructiunilor de folosire/utilizare, dupa caz, precum si pentru utilizarea premiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost concepute.

 

11.14 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de catre castigatori, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

11.15 Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare dintre premiile Campaniei, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

11.16 Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor premiilor, precum si faptul ca Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta Regulamentul Campaniei.

 

11.17 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.

 

11.18 Organizatorul Campaniei nu realizeaza niciun fel de administrare a unei promotii, in sensul termenilor si conditiilor Instagram. Aceasta activitate este administrata exclusiv prin actiunile Participantilor. Fiecare Participant trebuie sa beneficieze de o aprobare completa din partea Instagram pentru participarea la prezenta activitate.

 

11.19 In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde pentru continutul postarilor publice ale Participantilor la Campanie si nici pentru eventualele prejudicii/pierderi/daune, de orice natura, ce ar putea fi provocate tertilor de respectivele postari.

 

11.20 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea Perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

12.3. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, daca invoca forta majora, fiind obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta in termen de 24 ore de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. In cadrul Campaniei, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare “RGPD”).

 

13.2. Societatea Electrolux Romania SA, in calitate de Organizator, solicita participantilor la Campanii anumite date ce au caracter personal, in conformitate cu prevederile RGPD. Prin transmiterea datelor sale personale, Participantul accepta prezentul Regulament, care include prelucrarea datelor respective de catre Organizator, exclusiv pentru derularea acestei Campanii.

 

13.3. Colectarea datelor cu caracter personal presupune in mod obligatoriu furnizarea acestora de catre persoanele vizate. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al Participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determina implicit imposibilitatea participarii la Campanie. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Organizatorul a luat anumite masuri adecvante privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, iar orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu.

 

13.4. Informatii detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin mesaj, la pagina de Contact, din cadrul website-ului: https://www.electrolux.ro/support/contact-us/, pana la data de 23.12.2022, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 10 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

 

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.2. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor

15.3. Anexele prezentului Regulament sunt parte integranta a acestuia.

 

ANEXA nr. 1 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“ Adrian Nartea și Electrolux te premiază cu un aspirator vertical Seria 800”

 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Societatea Electrolux Romania S.A. cu sediul în Mun. Satu Mare, Calea Traian 23-29, jud. Satu Mare, Punct de lucru în Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1/1990, cod fiscal RO2385817, (denumita in cele ce urmeaza “Operatorul”).

 

Si

 

Societatea GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO 10596424, reprezentata prin Dascalu Roxana-Costina, Director General, in calitatea de imputernicit al Organizatorului (denumita in continuare “Imputernicitul Operatorului”)

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Adresa de email
 • Adresa de corespondenta
 1. Seria, numar si copie de Carte de Identitate si data nasterii*;
 2. Numar telefon;

* Seria  numarul si copia cartii de identitate si data nasterii vor fi colectate doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul trebuie sa verifice daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie si pentru a putea completa procesele verbale de predare-primire a premiilor.

 

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Organizarea si desfasurarea campaniei;
 • Desemnarea si validarea castigatorilor;
 • Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

 1. a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor cazuri de neeligibilitate sau descalificare, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la Campaniile de marketing organizate si succesul acestora, interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) lit. f) din RGPD;
 2. b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din RGPD).

 

Participantii care refuza sa comunice datele cu caracter personal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul participarii in Campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.

 

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Care este secretul tău pentru o curățemnie în profunzime?”, acceptat de Participant in momentul inscrierii in Campanie.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi dezvaluite Imputernicitului, altor furnizori de servicii (spre exemplu, servicii IT&Software, hardware, asistență IT, curierat), precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

După încheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt pastrate pentru o perioada de 3 (trei) luni, dupa care vor fi sterse/anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea Campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate, daca va fi cazul.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

iii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 1. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 2. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 3. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

vii. dreptul la portabilitate a datelor;

viii. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: email: contact@electrolux.ro

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.

 

In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.