Act adiţional Nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garanţie 5 ani – Confort MAX”

 

 

Organizatorul campaniei “Garanţie 5 ani – Confort MAX”, societatea ELECTROLUX ROMÂNIA S.A., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, România, cod unic de înregistrare RO2385817, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (în continuare „Electrolux România” și/sau „Organizatorul”)

 

În temeiul prevederilor Art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garanţie 5 ani – Confort MAX”, după cum urmează:

 

Art 1. Se modifică Art. 6 și va avea următorul conţinut:

Campania va începe la 7 octombrie 2020 ora 00:00:00 și se va încheia la 31 decembrie 2020 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achiziţie efectuată după 31 decembrie 2020 ora 24:00:00 nu va fi luată în considerare de Organizator și nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limită de înregistrare a achiziţiei în vederea primirii garanţiei de 5 ani este de maximum 30 de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului.

Dovada achiziţiei o va reprezenta exclusiv factura de achiziţie și/sau bonul fiscal, pe care vor fi menţionate expres data achiziţiei, nume vânzător, nume cumpărător, cod produs achiziţionat, alături de imaginea plăcuţei de identificare a produsului achiziţionat.

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garanţie 5 ani – Confort MAX” rămân neschimbate.

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garanţie 5 ani - Confort MAX”

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Garanţie 5 ani - Confort MAX” este ELECTROLUX ROMÂNIA S.A., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, România, cod unic de înregistrare RO2385817, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (în continuare „Electrolux România” și/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei și va aduce la cunoștinţa publicului modificările operate, prin postarea acestora pe pagina de Promoţii de pe www.electrolux.ro și www.aeg.ro.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiţia înștiinţării prealabile a participanţilor prin intermediul paginii de Promoţii de pe site-urile oficiale ale Organizatorului www.electrolux.ro și www.aeg.ro.

 

2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară în toate magazinele care comercializează atât online, cât și offline, electrocasnice Electrolux și AEG importate de Electrolux România SA. Lista completă a produselor aflate în Campanie se regăsește în Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplică produselor resigilate sau second hand.

 

3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea condiţiilor în care clienţii beneficiază de o perioadă de 5 (cinci) ani garanţie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux și AEG aflate în promoţie, astfel cum acestea sunt identificate în Anexa nr.1 din Regulament. În înţelesul prezentului Regulament, noţiunea „5 ani garanţie” semnifică garanţia legală de conformitate menţionată în certificatul de garanţie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adaugă o perioadă de garanţie comercială de 3 (trei) ani.

 

4. NOŢIUNI ȘI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, noţiunile de „garanţie legală de conformitate; garanţie comercială și extragaranţie” vor avea următoarele înţelesuri și vor cuprinde următoarele noţiuni:

4.1. Garanţia legală de conformitate stabilită conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora – care semnifică „protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vanzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”.

4.2. Garanţia comercială care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiilor asociate acestora, semnifică „orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”.

4.3. Extragaranţia care semnifică întreaga perioadă de timp acordată de către Organizator cu titlu de garanţie comercială.

De asemenea, dacă în cuprinsul prezentului Regulament sau în comunicările privind prezenta Campanie, se va regăsi termenul de “extragaranţie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu noţiunea de „garanţie comercială”, astfel cum aceasta din urmă este definită în cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora, și prevăzută în cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. CONDIŢIILE GARANŢIEI COMERCIALE

5.1. Conţinutul garanţiei comerciale (extragaranţia de 3 ani):

Consumabilele nu sunt acoperite de această garanţie.

Nu se oferă garanţie comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucţiunilor de folosire, curăţare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum și a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu conţinut ridicat de calcar sau alte impurităţi, contaminării cu insecte sau alţi dăunători, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.

NU se oferă garanţie comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

5.2. Modalităţi de remediere:

Prezenta garanţie comercială acoperă atât reparaţia aparatului, cât și piesele de schimb aferente acestei proceduri. În cazul în care remedierea defecţiunii nu este posibilă, consumatorul are dreptul să beneficieze de înlocuirea produsului.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numărului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

5.3. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează în perioada garanţiei comerciale se va face prin repararea acestuia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare calculate de la data efectuării constatării de către centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungește termenul de garanţie comercială și curge din momentul anunţării defecţiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. În cazul în care o reparaţie nu este posibilă sau se depăsește termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi înlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux România, cu unul similar ca funcţii și caracteristici. Garanţia comercială încetează la înlocuirea produsului neconform cu produs nou, în cazul în care înlocuirea se produce în perioada de extragaranţie. În cazul în care un produs trebuie înlocuit în perioada de garanţie legală, acesta va beneficia și de acordarea garanţiei comerciale (extragaranţie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comercială vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă opţiunea de rambursare a preţului plătit de către consumator pentru produsul iniţial.

5.4. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul în condiţiile garanţiei comerciale:

Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. În această situaţie, consumatorul are obligaţia să prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:

 1. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achiziţie)
 2. dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament și care confirmă înscrierea produsului în campania de 5 ani garanţie (2 ani garanţie legală + 3 ani extragaranţie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând împreună cu termenii și condiţiile garanţiei, certificatul de garanţie comercială

iii. în cazul în care produsul a fost înlocuit în perioada de garanţie legală de conformitate, clientul trebuie să păstreze nota de înlocuire pentru a certifica achiziţia iniţială.

 

6. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la 7 octombrie 2020 ora 00:00:00 și se va încheia la 28 februarie 2021 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achiziţie efectuată după 28 februarie 2021 ora 24:00:00 nu va fi luată în considerare de Organizator și nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limită de înregistrare a achiziţiei în vederea primirii garanţiei de 5 ani este de maximum 30 de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului.

 

Dovada achiziţiei o va reprezenta exclusiv factura de achiziţie și/sau bonul fiscal, pe care vor fi menţionate expres data achiziţiei, nume vânzător, nume cumpărător, cod produs achiziţionat, alături de imaginea plăcuţei de identificare a produsului achiziţionat.

 

7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice majore, rezidente în România și care achiziţionează produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux și AEG importate doar de Electrolux România SA.

 

8. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adresează doar produselor marca Electrolux și AEG. Lista completă a codurilor produselor aflate în Campanie se regăsește în Anexa nr. 1 și pe site-urile www.electrolux.ro și www.aeg.ro, secţiunea Promoţii. Produsele care nu se regăsesc în listă (ca și cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a adăuga noi produse la lista menţionată, în cazul în care, pe perioada Campaniei, au loc lansări de noi produse în categoria deja existentă în Campanie. Noile produse adăugate vor face subiectul unei noi anexe și vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro și www.aeg.ro, secţiunea Promoţii.

 

9. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie să efectueze următorii pași:

 1. Să achiziţioneze, în perioada Campaniei, un produs aflat în Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux și AEG, produse importate doar de Electrolux România SA
 2. Să înregistreze achiziţia, în funcţie de produsul achiziţionat, direct pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro, în secţiunea Promoţii, în cadrul campaniei “Garanţie 5 ani - Confort MAX
 3. Să încarce pe site imaginea facturii de achiziţie/bonului fiscal, precum și a plăcuţei de identificare a produsului cumpărat. Imaginile încărcate trebuie să fie în format jpg sau pdf și nu mai mari de 200kB
 4. În momentul înregistrării, să treacă datele sale complete: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail.

 

În termen de 20 de zile lucrătoare de la trimiterea tuturor informaţiilor solicitate (înregistrare produs, dovadă achiziţie, respectarea celorlalte condiţii de participare) și validarea înregistrării, dacă îndeplinește toate condiţiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite către participant, prin email, un Certificat de 5 ani garanţie pentru fiecare produs achiziţionat, conform Anexei nr.1 și înregistrat în campanie.

Participanţii la această Campanie au dreptul să achiziţioneze unul sau mai multe produse aflate în Campanie.

În cazul neînregistrării produsului în termenul de maximum 30 de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garanţia comercială de 3 ani, însă va rămâne valabilă garanţia legală de conformitate de 2 ani, de la data achiziţionării produsului respectiv, conform certificatului de garanţie primit la achiziţionarea produsului.

Respectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile și în cazul garanţiei comerciale de 3 ani.

Pierderea certificatului ce atestă cei 5 ani garanţie, transmis de către Organizator, va determina pierderea dreptului la garanţia comercială de 3 ani.

Pentru a beneficia de condiţiile garanţiei comerciale, participantul trebuie să păstreze certificatul de garanţie original, certificatul ce atestă cei 5 ani garanţie transmis de Organizator precum și documentul fiscal de achiziţie a produsului pe toată perioada celor 5 ani de garanţie, pentru a servi ca dovadă a achiziţiei produsului în perioada Campaniei și a înregistrării produsului în Campanie.

 

10. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. a achiziţionat în perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau AEG, aflat în promoţie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux România SA
 2. a înregistrat achiziţia, în funcţie de produsul achiziţionat, pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro, în secţiunea Promoţii, în cadrul campaniei Garanţie 5 ani - Confort MAXnu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data achiziţiei produsului
 3. în momentul înregistrării a încărcat pe site imaginea facturii de achiziţie/bonului fiscal, precum și a plăcuţei de identificare a produsului cumpărat
 4. a furnizat datele de contact corecte și complete (nume, prenume, email și număr de telefon)

 

va primi prin email, în 20 zile lucrătoare, după parcurgerea tuturor pașilor menţionaţi mai sus, un Certificat de 5 ani garanţie pentru fiecare produs achiziţionat și înregistrat în Campanie.

Lista completă a produselor aflate în Campanie este prezentată în Anexa nr. 1, parte integrantă a acestui Regulament, și pe site-urile www.electrolux.ro și www.aeg.ro,  secţiunea Promoţii.

 

11. CONDIŢII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

 1. Să îndeplinescă condiţiile de la Secţiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Să achiziţioneze în perioada Campaniei cel puţin un produs aflat în prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau AEG, importate doar de Electrolux România SA;
 2. Să înregistreze achiziţia, în funcţie de produsul achiziţionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, secţiunea Promoţii, în cadrul campaniei “Garanţie 5 ani - Confort MAX ” nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data achiziţiei, făcând totodată și dovada achiziţiei, în conformitate cu cerinţele din prezentul Regulament. Dovada achiziţiei o constituie factura fiscală și/sau bonul fiscal pe care să fie menţionate expres data achiziţiei, numele vânzătorului, nume cumpărător, codul produsului cumpărat, precum și imaginea plăcuţei de identificare a produsului cumpărat.

Participanţii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii în următoarele cazuri:

 

12. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea în cazul în care:

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux România S.A., acţionând în scopul prezentei Campanii în calitate de operator de date, va comunica această Notă de informare în format prescurtat (în continuare „Notă de informare”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (în continuare „Prelucrarea”) informaţiilor de orice fel (de pildă numele, numărul de telefon, cod produs achiziţionat etc.) despre dumneavoastră (în continuare „Date cu caracter personal”), în legatură cu participarea dumneavoastră la Campanie.

Pentru scopul Prelucrării menţionat mai jos, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră prin înscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, cod produs achiziţionat, factura de achiziţie/bon fiscal (poză), magazin, plăcuţă identificare produs cumpărat (poză).

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă sau impusă de legislaţia aplicabilă, în scopul înscrierii dumneavoastră ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse în baza de date Electrolux în vederea validării înscrierii și atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastră, vă putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări în scop de marketing direct, ce conţin informaţii despre produsele și campaniile Electrolux România SA.

Una dintre cerinţele esenţiale ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie să aibă un temei legal. Electrolux România SA prelucrează Datele dumneavoastră cu caracter personal bazându-se pe următoarele temeiuri legale:

Pentru desfășurarea în condiţii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal către împuterniciţii noștri, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux România SA, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele nostru și numai în conformitate cu instrucţiunile noastre, ori pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale acestora. Electrolux România SA va păstra controlul asupra Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în relaţia cu respectivii împuterniciţi, dar și cu terţii, în special pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesării de către terţi, cât și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii intenţionate. Aceste măsuri sunt revizuite periodic și adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux România SA transferă Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara ţării în care vă aflaţi, în principiu în cadrul UE/SEE. Nu este exclus totuși, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal să fie localizaţi în ţări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protecţie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locaţiile care nu se află în Europa ale societăţilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflaţi în afara SEE sunt certificaţi conform acordului de confidenţialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în ţări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizaţiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informaţiilor personale și a documentelor electronice), Elveţia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]). În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor (Art. 45 GDPR). Încheind contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, am determinat faptul că toţi ceilalţi destinatari aflaţi în afara SEE oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor pentru Datele dumneavoastră cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaţionale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv către afiliaţii noștri din afara SEE) fac obiectul cerinţelor de transfer stipulate de legislaţia aplicabilă.

Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislaţia aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidenţele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteţi fi identificat în baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, în principiu, șterse la 10 ani de la data încheierii Campaniei sau mai mult, dacă acest termen de păstrare este impus de lege.

În baza condiţiilor prevăzute de legislaţia aplicabila (GDPR), aveţi următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: Aveţi dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora. Informaţiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal.Aveţi dreptul de a obţine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
 2. b) Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcţie de scopul Prelucrării, aveţi dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.
 3. c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveţi dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.
 4. d) Dreptul la restricţionare: Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveţi dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveţi dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţ fără obiecţii din partea noastră.
 6. f) Dreptul de a obiecta: Aveţi dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastră, în orice moment, faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveţi dreptul la obiecţie și vi-l exercitaţi, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalităţile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislaţiei naţionale aplicabile privind protecţia datelor. Electrolux România SA, în calitate de operator, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

De asemenea, aveţi dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să adresaţi orice întrebări la adresa sediului Electrolux România SA, situat în B-dul. Traian nr. 23-29, Satu Mare, România sau la divizia vânzări, situată în B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, București, România. 

 

14. TAXE ȘI CHELTUIELI

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei cum ar fi:

15. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

16. LITIGII

Regulamentul și regulile de defășurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

PNC produs

Model

Produs

925503017

ENN2800BOW

Combină frigorifică încorporabilă

925503167

LNT2LF18S

Combină frigorifică încorporabilă

925503089

ENN2812AOW

Combină frigorifică încorporabilă

925503206

LNT3FF18S

Combină frigorifică încorporabilă

925505013

ENN2851AOW

Combină frigorifică încorporabilă

925501003

ENN2853COW

Combină frigorifică încorporabilă

925581013

ENN3101AOW

Combină frigorifică încorporabilă

925561035

ENS6TE19S

Combină frigorifică încorporabilă

925561031

LNS8TE19S

Combină frigorifică încorporabilă

925503035

ENN2800AJW

Combină frigorifică încorporabilă

925503168

KNT2LF18S

Combină frigorifică încorporabilă

925503097

SCB51811LS

Combină frigorifică încorporabilă

925503171

SCB618F3LS

Combină frigorifică încorporabilă

925501035

SCE81816TS

Combină frigorifică încorporabilă

925501089

SCE818E6TS

Combină frigorifică încorporabilă

925561028

SCE819D8TS

Combină frigorifică încorporabilă

944064903

EZA2400AOX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

Cuptor electric

944187808

BES331110M

Cuptor electric

944187805

BES351110M

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

Echipament special încorporabil

923421077

ERW0673AOA

Echipament special încorporabil

923421078

ERW1573AOA

Echipament special încorporabil

923421110

KBW5X

Echipament special încorporabil

942401552

EBC65X

Echipament special încorporabil

942401553

KBC65Z

Echipament special încorporabil

947727450

KBV4X

Echipament special încorporabil

942401229

KKK884500M

Echipament special încorporabil

933028009

ERN1300AOW

Frigider/Congelator încorporabil

933030008

ERN1200FOW

Frigider/Congelator încorporabil

933015101

ERN1400AOW

Frigider/Congelator încorporabil

933015180

LRB2AF88S

Frigider/Congelator încorporabil

933016101

ERN1300FOW

Frigider/Congelator încorporabil

933016170

LFB2AF88S

Frigider/Congelator încorporabil

933033738

LUB3AE88S

Frigider/Congelator încorporabil

933033011

ERN2201BOW

Frigider/Congelator încorporabil

933033047

LRB3AF12S

Frigider/Congelator încorporabil

933033111

ERN2001BOW

Frigider/Congelator încorporabil

933033147

LFB3AF12S

Frigider/Congelator încorporabil

923581007

ERN3211AOW

Frigider/Congelator încorporabil

923581059

ERS3DF18S

Frigider/Congelator încorporabil

922782034

LUT6NF18S

Frigider/Congelator încorporabil

933024053

SKB58211AF

Frigider/Congelator încorporabil

933024093

SKB582F1AF

Frigider/Congelator încorporabil

933027074

ABB682F1AF

Frigider/Congelator încorporabil

942150768

EFU216W

Hotă

942150767

EFU216S

Hotă

942150766

LFU216X

Hotă

942022052

LFP216S

Hotă

942022056

LFP316S

Hotă

942022437

LFP316AB

Hotă

942022517

LFP316FW

Hotă

942150468

EFP60460OX

Hotă

942022116

LFP536X

Hotă

942022118

LFP539X

Hotă

942022004

LFC316X

Hotă

942022008

LFC319X

Hotă

942022431

LFT426X

Hotă

942022430

LFT429X

Hotă

942022433

EFC226R

Hotă

942022434

EFC226V

Hotă

942150412

EFB60460OX

Hotă

942150414

EFB90460OX

Hotă

942150419

EFF60560OX

Hotă

942150422

EFF90560OX

Hotă

942022428

LFT766X

Hotă

942022426

LFT769X

Hotă

942051017

LFG716X

Hotă

942051015

LFG719X

Hotă

942051379

LFG716R

Hotă

942051403

LFV416K

Hotă

942051237

LFV616K

Hotă

942051402

LFV419K

Hotă

942051236

LFV619K

Hotă

942051250

LFV319W

Hotă

942051383

LFV619R

Hotă

942051231

EFI739X

Hotă

942051226

KFIA19R

Hotă

942051245

LFD619Y

Hotă

942022516

LFP316FB

Hotă

942022100

DGB1522S

Hotă

942022066

DGB2531M

Hotă

942022048

DPB2621S

Hotă

942150551

DPB5650M

Hotă

942150893

DPB5652M

Hotă

942150547

DPE5650G

Hotă

942150546

DPE5950G

Hotă

942150708

DBB4650M

Hotă

942051316

DBE5661HG

Hotă

942051315

DBE5961HG

Hotă

942051307

DVE5971HG

Hotă

942051314

DIE5961HG

Hotă

942051322

DDE5960B

Hotă

911066021

ESI4501LOX

Mașină spălat vase

911064015

EES42210IX

Mașină spălat vase

911066020

ESI4621LOX

Mașină spălat vase

911064016

EEM43300IX

Mașină spălat vase

911075039

EEA22100L

Mașină spălat vase

911074054

EES42210L

Mașină spălat vase

911077021

EEG62300L

Mașină spălat vase

911079057

EEA71210L

Mașină spălat vase

911079056

EEA12100L

Mașină spălat vase

911076065

ESL4510LO

Mașină spălat vase

911077023

EEG62310L

Mașină spălat vase

911529210

ESI5205LOX

Mașină spălat vase

911526162

ESI5545LOX

Mașină spălat vase

911526163

ESI5550LOX

Mașină spălat vase

911526375

ESI9500LOX

Mașină spălat vase

911424484

EEM69300IX

Mașină spălat vase

911426361

ESI8550ROX

Mașină spălat vase

911427319

ESI8730RAX

Mașină spălat vase

911539264

EEA717100L

Mașină spălat vase

911535222

EEA27200L

Mașină spălat vase

911536423

EES47320L

Mașină spălat vase

911536521

EES848200L

Mașină spălat vase

911536444

EEM48221L

Mașină spălat vase

911536428

EEM48320L

Mașină spălat vase

911536443

EEM48321L

Mașină spălat vase

911436383

KESC9200L

Mașină spălat vase

911434570

EEG69300L

Mașină spălat vase

911438369

KEGA9300L

Mașină spălat vase

911438367

EEC87300L

Mașină spălat vase

911539246

EEA17100L

Mașină spălat vase

911536398

EEM48210L

Mașină spălat vase

911536471

EEG48300L

Mașină spălat vase

911536473

EES48200L

Mașină spălat vase

911535224

EES27100L

Mașină spălat vase

911535264

EES27100L

Mașină spălat vase

911535225

KESD7100L

Mașină spălat vase

911535263

KESD7100L

Mașină spălat vase

911064013

FEE63400PM

Mașină spălat vase

911064019

FEE73517PM

Mașină spălat vase

911075044

FSE31407Z

Mașină spălat vase

911077024

FSE73507P

Mașină spălat vase

911077033

FSE73527P

Mașină spălat vase

911524061

FEE53600ZM

Mașină spălat vase

911524097

FEE52910ZM

Mașină spălat vase

911424387

FEE62700PM

Mașină spălat vase

911424480

FEE84706PM

Mașină spălat vase

911536392

FSE52910Z

Mașină spălat vase

911436390

FSB53637P

Mașină spălat vase

911536416

FSB53907Z

Mașină spălat vase

911536515

FSB53927Z

Mașină spălat vase

911434552

FSE63717P

Mașină spălat vase

911438359

FSK93707P

Mașină spălat vase

911438356

FSK93807P

Mașină spălat vase

949738727

EHF3920BOK

Plită electrică

949738728

EHH3920BVK

Plită electrică

949492234

EHF6240XXK

Plită electrică

949492104

EHF6241FOK

Plită electrică

949492105

EHF6343FOK

Plită electrică

949596136

EHF6547FXK

Plită electrică

949596187

EHG46341FK

Plită electrică

949760068

EGD6576NOK

Plită electrică

949492087

EHH6240ISK

Plită electrică

949492350

LIV63431BK

Plită electrică

949596804

EIT61443B

Plită electrică

949492353

CIR60430CB

Plită electrică

949596713

EIV644

Plită electrică

949596859

EIS62443

Plită electrică

949596832

EIV63440BW

Plită electrică

949596835

EIV63440BS

Plită electrică

949596706

EIV654

Plită electrică

949596883

EIP6446

Plită electrică

949596906

EIS6448

Plită electrică

949596891

EIS6648

Plită electrică

949596712

EIV744

Plită electrică

949596717

EIV734

Plită electrică

949596962

EIS7548

Plită electrică

949596860

EIS824

Plită electrică

949596985

EIS8134

Plită electrică

949596714

EIV835

Plită electrică

949596879

EIP8146

Plită electrică

949596963

EIS84486

Plită electrică

949596889

EIS8648

Plită electrică

949596708

EIV9467

Plită electrică

949640515

KGG6426K

Plită electrică

949492370

EIT60428C

Plită electrică

949492342

LIR60430

Plită electrică

949492345

LIR60433B

Plită electrică

949596987

EIS62449

Plită electrică

949596984

EIS6134

Plită electrică

949640589

KGS6404SX

Plită electrică

949640659

EGS6436SX

Plită electrică

949640514

KGG6437K

Plită electrică

949492228

EHF6346XOK

Plită electrică

949596718

EIV634

Plită electrică

949597552

IKE42640KB

Plită electrică

949597551

ITE42600KB

Plită electrică

949492126

HK634021XB

Plită electrică

949595301

HK365407XB

Plită electrică

949597446

IKB64413FB

Plită electrică

949597595

IAE64431FB

Plită electrică

949597519

IAE64413XB

Plită electrică

949597363

IKE64471FB

Plită electrică

949597561

IAE64843FB

Plită electrică

949597365

IKE74451FB

Plită electrică

949597423

IAE84411XB

Plită electrică

949597550

IAE84851FB

Plită electrică

942150871

IDK84453IB

Plită electrică

949597287

IKB64301XB

Plită electrică

949597229

IKE84471XB

Plită electrică

949738236

EGG3322NVX

Plită gaz

949738243

EGC3322NVK

Plită gaz

949640692

KGS6424SX

Plită gaz

949640693

KGS6426SX

Plită gaz

949640694

KGS6436SX

Plită gaz

949640699

KGS6456SX

Plită gaz

949640552

EGH6343RON

Plită gaz

949640553

EGH6343ROR

Plită gaz

949640671

KGS6436RK

Plită gaz

949640773

KGU64361X

Plită gaz

949640362

EGH6349BOX

Plită gaz

949630845

KGS7536SX

Plită gaz

949640736

KGG6407K

Plită gaz

949640423

EGT6242NVK

Plită gaz

949640476

KGG6456K

Plită gaz

949640472

KGG6436W

Plită gaz

949640474

KGG6436S

Plită gaz

949630742

KGG7536K

Plită gaz

949770073

KGV7539IK

Plită gaz

949738234

HC412001GB

Plită gaz

949640847

HGB64420SM

Plită gaz

949640532

HKB64540NB

Plită gaz

949630794

HKB75540NB

Plită gaz

949640730

HGB64301UM

Plită gaz

949640529

HKB64440NB

Plită gaz

949740641

KGM64311X

Plită mixtă

949760070

EGE6172NOK

Plită mixtă

949740619

EGE6182NOK

Plită mixtă

914917605

EW6F527W

Mașină spălat rufe

914917606

EW6F528W

Mașină spălat rufe

914917424

EW6F428WU

Mașină spălat rufe

914917220

EW6F328W

Mașină spălat rufe

914916308

EW6F348SA

Mașină spălat rufe

914555007

EW7F348W

Mașină spălat rufe

914555206

EW7F249S

Mașină spălat rufe

914917005

EW8F228S

Mașină spălat rufe

914555800

EW8F248B

Mașină spălat rufe

914555806

EW8F148B

Mașină spălat rufe

914555434

EW8F169SA

Mașină spălat rufe

914555604

EW9F161B

Mașină spălat rufe

914580009

EW7F348SI

Mașină spălat rufe

914340522

EW6S506W

Mașină spălat rufe

914340426

EW6S426W

Mașină spălat rufe

914340432

EW6S426BI

Mașină spălat rufe

914340425

EW6S406BX 

Mașină spălat rufe

914340461

EW6S427W

Mașină spălat rufe

914340363

EW6S347S

Mașină spălat rufe

914340381

EW6S327SX

Mașină spălat rufe

913118613

EW2T5261E

Mașină spălat rufe

913118519

EW6T5261

Mașină spălat rufe

913128426

EW6T4262

Mașină spălat rufe

913128433

EW6T4262I

Mașină spălat rufe

913128425

EW6T4272I

Mașină spălat rufe

913128349

EW7T3272

Mașină spălat rufe

913128347

EW7T3372

Mașină spălat rufe

914600606

EW7W447W

Mașină spălat rufe cu uscător

914603525

EWW1685W

Mașină spălat rufe cu uscător

914600603

EW7W4684W

Mașină spălat rufe cu uscător

914600710

EW7W468W

Mașină spălat rufe cu uscător

914600707

EW7W369S

Mașină spălat rufe cu uscător

914600705

EW7W361S

Mașină spălat rufe cu uscător

914600803

EW8W261B

Mașină spălat rufe cu uscător

914600810

EW8W261B

Mașină spălat rufe cu uscător

914600309

EW9W161B

Mașină spălat rufe cu uscător

914600334

EW9W161BC

Mașină spălat rufe cu uscător

914606408

EW7W368SI

Mașină spălat rufe cu uscător

916098367

EW6C527P

Uscător de rufe

916098364

EW6C428W

Uscător de rufe

916098204

EW7H438B

Uscător de rufe

916098205

EW8H458B

Uscător de rufe

916098357

EW8H258B

Uscător de rufe

916098872

EW8H258B

Uscător de rufe

916098377

EW8H259ST

Uscător de rufe

916098354

EW8H359S

Uscător de rufe

916098352

EW8HS259S

Uscător de rufe

916098201

EW9H378S

Uscător de rufe

916098642

EW9H188SC

Uscător de rufe

914341152

L6SE47SE

Mașină spălat rufe

914915034

L6FEG49S

Mașină spălat rufe

914915049

L6FEG49S

Mașină spălat rufe

914915022

L6FBG41S

Mașină spălat rufe

914550033

L7FBE48S

Mașină spălat rufe

914550037

L7FEC48S

Mașină spălat rufe

914550058

L7FEE68S

Mașină spălat rufe

914550427

L7FEC41S

Mașină spălat rufe

914550466

L7FBE69SA

Mașină spălat rufe

914550814

L8FEC68S

Mașină spălat rufe

914550907

L9FEA69S

Mașină spălat rufe

914606412

L8WBE68SI

Mașină spălat rufe cu uscător

914605224

L8WBC61S

Mașină spălat rufe cu uscător

914605249

L8WBC61SC

Mașină spălat rufe cu uscător

914600307

L9WBC61B

Mașină spălat rufe cu uscător

914600339

L9WBA61BC

Mașină spălat rufe cu uscător

913123712

LTX7E273E

Mașină spălat rufe

913123803

LTX7C373E

Mașină spălat rufe

913123857

LTX7C373E

Mașină spălat rufe

913123850

LTX8C373E

Mașină spălat rufe

916098235

T7DBE38S

Uscător de rufe

916099041

T7DBE48S

Uscător de rufe

916097876

T8DBE48S

Uscător de rufe

916098900

T8DBE48S

Uscător de rufe

916098493

T8DBG49S

Uscător de rufe

916098266

T8DBC49S

Uscător de rufe

916098064

T8DEA68S

Uscător de rufe

916098640

T9DBC68S

Uscător de rufe