Regulamentul Oficial al Campaniei

Regulamentul Oficial al Campaniei

„Bucătăria sustenabilă Electrolux” 

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei Promoţionale „Bucătăria sustenabilă Electrolux” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud. Satu Mare, România, cod unic de înregistrare RO2385817, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J30/1/1990 (denumită în continuare „Electrolux Romania” și/sau „Organizatorul”).

 

1.2. Campania este organizată prin intermediul agenţiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit legislaţiei aplicabile pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, denumită în continuare "Agenţia".

 

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei și va aduce la cunoștinţă publicului modificările operate, prin postarea acestora pe pagina promoţiei de pe www.electrolux.ro.

 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau încheia desfășurarea Campaniei, cu condiţia înștiinţării prealabile a participanţilor prin intermediul paginii promoţiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară în România.

 

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la 22 mai 2023 ora 00:00:00 și se va încheia la 21 iunie 2023 ora 23:59:59.

Orice participare în Campanie înainte de 22 mai 2023 ora 00:00:00 și după data de 21 iunie 2023 ora 23:59:59 nu va fi luată în considerare de Organizator.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetăţeni români și străini, cu domiciliul sau reședinţa, chiar temporară, în România, cu capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei și care sunt studenţi sau absolvenţi ai unei facultăţi de arhitectură din România, denumiţi în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanţi”.

4.2. Nu au dreptul să participe la prezenta Campanie angajaţii Organizatorului, ai Agenţiei și ai celorlalte agenţii / societăţi implicate în organizarea Campaniei, după caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi / surori, soţ / soţie).

4.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanţi a prezentului Regulament.

 

5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI / BENEFICIU PARTICIPANT

5.1. Participantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

- a realizat o schiţă a unei bucătării care să încorporeze / să conţină electrocasnice Electrolux, iar bucătăria să se concentreze pe soluţii sustenabile, care susţin un stil de viata durabil. Schiţa trebuie să fie lucrare originală și să nu încalce drepturile niciunei terţe părţi. Prin trimiterea unei propuneri, participantul garantează că este autorul și proprietarul propunerii și că nu este supusă niciunei reclamaţii din partea terţilor;

- a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul www.electrolux.ro, la adresa https://electrolux.reviews/sustenabilitate, până cel târziu 21 iunie 2023, în format electronic, schiţa cu bucătăria având produse Electrolux, bucătărie axată pe soluţii sustenabile și durabile, pentru a fi validată participarea sa în Campanie, de către Juriul campaniei;

- a fost validat de către Agenţie pentru participarea în Campanie, prin completarea de către acesta a datelor personale corecte și complete: numele și prenumele, adresa de e-mail și schiţa cu care dorește participarea în campanie.

 

5.2. Toate propunerile eligibile (schiţele) vor fi evaluate de un juriu selectat de Electrolux. Decizia juriului va fi finală și nu se va intra în corespondenţă cu participanţii. Doar Câștigătorul va fi notificat prin e-mail într-un termen de maxim 10 zile de la desemnarea câștigătorului de către juriu.

5.3. Lucrările (schiţele) valid înregistrate în campanie vor fi analizate și jurizate de către un juriu format din reprezentanţii Electrolux, designerii: dl. Mathieu Riviere, dna. Iga Slowik și dna. Eliza Yonkina. Juriul va desemna până la data de 10 iulie 2023 o (1) lucrare câștigătoare și o va comunica Organizatorului campaniei.

 

5.4. Organizatorul va contacta de pe adresa comunicare@smartpoint.ro, în termen de 10 zile lucrătoare, câștigătorul Campaniei, pe adresa de email folosită la înscrierea în campanie de către participant și va solicita datele de expediere a premiului campaniei și CNP-ului.

 

5.5. Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie / nu participă niciun participant, atunci premiul Campaniei va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

5.6. Câștigătorul premiului va fi publicat pe pagina Campaniei, în secţiunea Promoţii de pe site-ul  www.electrolux.ro, după validarea finală a acestuia.

 

5.7. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei Campanii nu are dreptul de a pretinde valoarea acestuia în bani, schimbarea cu alte bunuri, să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau să solicite modificarea de trimitere a premiului altul decât livrarea prin curier / poștă.

 

5.8. În cazul în care, din motive independente de Organizator, premiul nu poate fi acordat (imposibilitatea contactării participanţilor din motive precum: refuzul participanţilor / câștigătorilor de a comunica datele solicitate / de a transmite informaţiile în termenul și cu datele mai sus menţionate, refuzul primirii premiilor), premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

 

5.9. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă:  contact@electrolux.ro, în termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizării Campaniei. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

5.10. Premiul campaniei constă într-un set compus din: o plită combo hob Electrolux, modelul KCC85450 și un cuptor cu abur Electrolux, modelul KOAAS31WX. Valoarea totală a premiului din această campanie este 11.983.3 lei (TVA inclusă).

 

5.11. Un participant are dreptul să participe la Campanie o singură dată, cu o singură schiţă înscrisă în perioada Campaniei.

 

6. CONDIŢII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent condiţiile de la Secţiunile 4 și 5 ale prezentului Regulament.

 

7. RESPONSABILITATE

7.1. Organizatorul Campaniei NU își asumă responsabilitatea în cazul în care:

- Participantul nu a respectat cerinţele legate de schiţa cu care participă la Campanie

- Participantul a furnizat coordonate de contact greșite (nume, prenume, email, și ulterior în cazul câștigătorului, adresa de livrare a premiului și CNP-ul).

 

7.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme legate de înscrierea în campanie cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a participanţilor la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile / disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens.

 

7.3. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica și nu este responsabil pentru corectitudinea datelor comunicate de către participant sau, în cazul în care acesta afectează drepturile terţilor, în special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

 

7.4. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acţiune a sa în cadrul acestei Campanii. Orice eroare și / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului este în afara limitelor de responsabilitate a acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participanţi fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu răspunde nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza datelor incorect/incomplet furnizate.

 

7.5. Prin trimiterea unei propuneri în aceasta campanie, participantul acordă Electrolux o licenţă neexclusivă, gratuită, valabilă în întreaga lume, pentru a utiliza, afișa, reproduce, distribui și crea lucrări derivate din propunerea lui (a Participantului) pentru orice scop legat de afacerile Electrolux. Participantul va fi recunoscut ca autorul propunerii ori de câte ori este utilizată.


8. TAXE ȘI CHELTUIELI

 

8.1. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei cum ar fi:

- cheltuieli generate de realizarea copiilor după documente;

- cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea accesării Regulamentului sau de participare în Campanie;

 

8.2. Organizatorul Campaniei nu este răspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului pe venit cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină și să-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

9. FORŢĂ MAJORĂ

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii Regulamentului etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

10. LITIGII

 

Regulamentul şi regulile de desfășurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., acţionând în scopul prezentei Campanii în calitate de operator de date, va comunica aceasta notă de informare în format prescurtat (în continuare „Notă de informare”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (în continuare „Prelucrarea”), a informaţiilor de orice fel (de exemplu numele, numărul de telefon, adresa de livrare etc.) despre dumneavoastră (în continuare „Date cu caracter personal”), în legătură cu participarea dumneavoastră în Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrării menţionat mai jos, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră prin înscriere în cadrul Campanie: nume, prenume, e-mail, adresă IP, telefon, adresă și CNP.

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă sau impusă de legislaţia aplicabilă, în scopul înscrierii dumneavoastră ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse în baza de date Electrolux în vederea validării înscrierii și atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastră, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicări în scop de marketing direct, ce conţin informaţii despre produsele și campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerinţele esenţiale ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie să aibă un temei legal. Electrolux Romania prelucrează Datele dumneavoastră cu caracter personal bazându-se pe următoarele temeiuri legale:

- prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislaţia aplicabilă (Art. 6(1)(a) GDPR);

- prelucrarea este necesară pentru a face demersurile necesare înaintea încheierii contractului între dumneavoastră și Electrolux Romania, respectiv pentru a vă putea înscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

- prelucrarea CNP-ului este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, spre exemplu, a unor obligaţii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, în scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfășurarea în condiţii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal către împuterniciţii noștri, în principal prestatori de servicii din cadrul său din afara Electrolux Romania, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele nostru și numai în conformitate cu instrucţiunile noastre, ori pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va păstra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal și va folosi măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în relaţia cu respectivii împuterniciţi, dar și cu terţii, în special pentru a va proteja datele cu caracter personal împotriva accesării de către terţi, cât și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii intenţionate. Aceste măsuri sunt revizuite periodic și adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transferă Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara ţării în care va aflaţi, în principiu în cadrul UE/SEE. Nu este exclus totuși, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie localizaţi în ţări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protecţie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locaţiile care nu se află în Europa ale societăţilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflaţi în afara SEE sunt certificaţi conform acordului de confidenţialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în ţări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizaţiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informaţiilor personale și a documentelor electronice), Elveţia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]). În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor (Art. 45 GDPR). Încheind contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toţi ceilalţi destinatari aflaţi în afara SEE oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor pentru Datele dumneavoastră cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaţionale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesarii neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv către afiliaţii nostri din afara SEE) fac obiectul cerinţelor de transfer stipulate de legislaţia aplicabilă.
Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislaţia aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele și evidenţele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteţi fi identificat în baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, în principiu, șterse la 10 ani de la data încheierii Campaniei sau mai mult, dacă acest termen de păstrare este impus de lege.


În baza condiţiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă (GDPR), aveţi următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: Aveţi dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora. Informaţiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveţi dreptul de a obţine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxa rezonabila, în baza costurilor administrative.

 

b) Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. În funcţie de scopul Prelucrării, aveţi dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.

 

c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveţi dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.

 

d) Dreptul la restricţionare: Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea Prelucrării Datelor dumneavoastra cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

 

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveţi dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveţi dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţi fără obiecţii din partea noastra.

 

f) Dreptul de a obiecta: Aveţi dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., în orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, și ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Dacă aveţi dreptul la obiecţie și vi-l exercitaţi, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

 

Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalităţile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislaţiei naţionale aplicabile privind protecţia datelor. Electrolux Romania, în calitate de operator, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

 

De asemenea, aveţi dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveţi alte întrebări referitoare la această Declaraţie privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteţi solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecţia Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

Act aditional Nr. 1
la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Bucătăria sustenabilă Electrolux”

 

Organizatorul campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Bucătăria sustenabilă Electrolux” dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica Art. 3, PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI si va avea urmatorul continut:

Campania va începe la 22 mai 2023 ora 00:00:00 și se va încheia la 31 iulie 2023 ora 23:59:59.

Orice participare în Campanie înainte de 22 mai 2023 ora 00:00:00 și după data de 31 iulie 2023 ora 23:59:59 nu va fi luată în considerare de Organizator

 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 2
la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Bucătăria sustenabilă Electrolux”

 

Organizatorul campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Bucătăria sustenabilă Electrolux” dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica Art. 3, PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI si va avea urmatorul continut:

Campania va începe la 22 mai 2023 ora 00:00:00 și se va încheia la 31 octombrie 2023 ora 23:59:59.

Orice participare în Campanie înainte de 22 mai 2023 ora 00:00:00 și după data de 31 octombrie 2023 ora 23:59:59 nu va fi luată în considerare de Organizator

 

Art. 2.  Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 3
la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Bucătăria sustenabilă Electrolux”

 

Organizatorul campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Bucătăria sustenabilă Electrolux” dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica Art. 5.3 si va avea urmatorul continut:

Lucrările (schițele) valid înregistrate în campanie vor fi analizate și jurizate de către un juriu format din reprezentanții Electrolux, designerii: dl. Mathieu Riviere, dna. Iga Slowik și dna. Eliza Yonkina. Juriul va desemna până la data de 14 noiembrie 2023 unsprezece (11) lucrari câștigătoare și le va comunica Organizatorului campaniei.

 

Art.2. Se modifica Art. 5.10 si va avea urmatorul continut:

Premiile campaniei constau in:

 

Un (1) set compus din: o plită combo hob Electrolux, modelul KCC85450 și un cuptor cu abur Electrolux, modelul KOAAS31WX. Valoarea totală a premiului din această categorie este 11.983.3 lei (TVA inclusă).

 

Zece (10) roboti de bucatarie modelul Robot de bucătărie Kitchen Assistent EKM5570, cu o valoare unitara de 1.024,59 lei (TVA inclusă). Valoarea totală a premiilor din această categorie este 10.245.9 lei (TVA inclusă).

 

Premiile se acorda in ordinea desemnarii celor 11 lucrari castigatoare, incepand cu setul plita & cuptor, urmata de cei 10 roboti de bucatarie.

 

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 4
la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Bucătăria sustenabilă Electrolux”

 

Organizatorul campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Bucătăria sustenabilă Electrolux” dupa cum urmeaza:

 

Art.1. Se modifica Art. 3, PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI si va avea urmatorul continut:

Campania va începe la 22 mai 2023 ora 00:00:00 și se va încheia la 30 noiembrie 2023 ora 23:59:59.

Orice participare în Campanie înainte de 22 mai 2023 ora 00:00:00 și după data de 30 noiembrie 2023 ora 23:59:59 nu va fi luată în considerare de Organizator.

 

Art.2. Se modifica Art. 5.3 si va avea urmatorul continut:

Lucrările (schițele) valid înregistrate în campanie vor fi analizate și jurizate de către un juriu format din reprezentanții Electrolux, designerii: dl. Mathieu Riviere, dna. Iga Slowik și dna. Eliza Yonkina. Juriul va desemna până la data de 14 decembrie 2024 unsprezece (11) lucrari câștigătoare și le va comunica Organizatorului campaniei.

 

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Bucătăria sustenabilă Electrolux” raman neschimbate.